بانک مقاومت ترمز

مقاومت ترمز برای جذب انرژی الکتروموتور در زمان هایي که وارد مُد ژنراتوری مي شود استفاده مي گردد. با توجه به اینکه انرژی برگشتي موجب تغییر جهت میدان مغناطیسي موتور مي باشد. در کل مي توان گفت در صنعت هرجا که نیاز به ترمز باشد از  مقاومت ترمز استفاده می گردد. این محصول علاوه بر استفاده عمومي در بسیاری از صنایع ، به طور ویژه در صنعت آسانسور کارایي بسیار دارد مقاومت ترمز آلومینیومی مقاومت های آلومینی...