Digital & Process Controllers
برای اکثر برنامه های کاربردی کنترل ، شما معمولا راه حل ایده آل در سری کنترلرهای E5_C پیدا خواهید کرد چرا که دارای ورودی های چند منظوره می باشد .

  Digital & Process Controllers

  E5_C

  E5AN / E5GN

  E5_N-H / E5_N-HT

  E5_R / E5_R-T

  361° product line PRO PRO PROplus PROplus
  Loops Single loop Single loop Single loop Multi-loop
  Panel On-panel On-panel On-panel On-panel
  Operation Heating & cooling Heating & cooling Heating & cooling Heating & cooling
  Number of alarms 3,4 1,2,3 2,3 4
  Display Dual/Triple 4 digit Dual/Triple 4 digit Dual/Triple 5 digit Triple 5 digit
  Communication Serial RS485 and Fieldbus Serial RS485 and Fieldbus Serial and Fieldbus Serial RS485 and Fieldbus
  Supported protocols CompowayF. Modbus. PROFIBUS CompowayF. Modbus. PROFIBUS CompowayF. Modbus. PROFIBUS CompoWay/F. ModBus. DeviceNet. PROFIBUS
  Manuals Download PDF E5_C Download PDF E5AN / E5GN Download PDF E5_N-H / E5_N-HT Download PDF E5_R / E5_R-T
  Datasheets Download PDF E5_C Download PDF E5AN / E5GN Download PDF E5_N-H / E5_N-HT Download PDF E5_R / E5_R-T

   

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی