Basic Temperature Controllers
در مکان هایی تنظیم حرارت گسسته و نظارت مورد نیاز است ، بهترین راه حل برای کنترل بهینه در این موارد استفاده از این دستگاه ها می باشد.

  Basic Temperature Controllers

  K8AB-TH

  E5L

  E5C2

  E5CB

  E5CSV

  361° product line LITE LITE LITE LITE LITE
  Loops - Single loop Single loop Single loop Single loop
  Panel In-panel In-panel In- & on-panel On-Panel On-Panel
  Operation ON / OFF ON / OFF Heating Heating / cooling Heating / cooling
  Number of alarms 1 - - 1 2
  Display Rotary switch SV dial / Single 3 digit SV dial Dual 4 digit Single 3.5 digit
  Manuals Download PDF K8AB-TH Download PDF E5L --- Download PDF E5CB Download PDF E5CSV
  Datasheets Download PDF K8AB-TH Download PDF E5L Download PDF E5C2 Download PDF E5CB Download PDF E5CSV

   

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی