محصولات یکپارچه یاسکاواشرکت ياسکاوا يکی از بزرگترين شرکت هايی است که تمامی محصولات مورد نیاز خود را خودش تولید میکند. از کنترلر ربات و ربات گرفته تا اينورتر سرو موتور و ... همگی توسط اين شرکت تولید میشوند و سازگاری محصولات اين شرکت با هم يکی از مهم ترين دلايل رشد و موفقیت اين کمپانی میباشد و همین نکته باعث کمترين نرخ خاموشی و يا خرابی محصولات ياسکاوا شده است.

شــرکت ياســکاوا يکی از ســازندگان برجســته انواع رباتهای صنعتی ، اينورترها ، سرو درايوها ، کنترلرهای ماشــین در دنیاست. اين شرکت در سال 1915در جنوب ژاپن تاســیس شــد و پیشــتاز در زمینه تکنولوژی و کنترل حرکت و معرفی کننده ابداعات نوين در تولیدات به بازار هست که باعث افزايش کارايی و راندمان در سیستمها و ماشینها شده است.
شرکت ياسکاوا در سال 2015 صدمین سال تاسیس خود را جشن گرفت و هم چنان متعهد است که بهترين محصولات را به جامعه جهانی عرضه کنــد.


بخشهای کاری ياســکاوا شــامل رباتیــک، درايوهای اينورتر و حرکــت (Motion) مهندسی سیستم و تکنولوژی اطلاعات میباشد. بخش رباتیک شــرکت ياســکاوا  MOTOMAN نام دارد. بیش از 400 هزار ربات ياسکاوا ، 13 میلیون سرو ياسکاوا و  22 میلیون اينورتر ياسکاوا در سراسر دنیا نصب شده است.  يکی از ويژگیهای مهم شرکت ياسکاوا يکپارچگی محصولات اين شرکت میباشد. شرکت ياسکاوا يکی از بزرگترين شرکت هايی است که تمامی محصولات مورد نیاز خود را خودش تولید میکند.

شرکت ياسکاوا از زمان اولین عرضه ربات صنعتی در سال  1977در ژاپن به نام  MOTOMAN بازار جهانی ربات را رهبری کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی