Ident Systems فن آوری برای شناسایی و ردیابی (خواندن کد و شناسایی فرکانس رادیویی) محصولات در هر فرآیند در کف کارخانه را ارائه می دهد .

  محصولات

  • Code Readers

   دستگاه ها کد خوان امرن در چهار مدل متفاوت برای کاربرهای متنوع ارائه شده است

   بیشتر

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی